Ostatnio w internecie pojawił się spór o Prawo Boże, że przestrzeganie Dekalogu jest powrotem do NIEWOLI PRAWA i wypadnięciem z łaski, a Jesus Chrystus powołał nas do wolności, dlatego sprawdźmy, czy tak jest rzeczywiście. Przeanalizujmy po kolei wszystkie punkty Dziesięciu Przykazań;

1 Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Wynika, że pragnieniem chrześcijan jest mieć wiele bogów, jeżeli tak, rzeczywiście przykazanie to jest niewolą. Dla tych, którzy szanują Boga Najwyższego i Go kochają, przestrzeganie tego przykazania jest oznaką miłości do Boga.

2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Jeżeli lubisz sporządzać wizerunki i modlić się do nich i ten zakaz cię rani, rzeczywiście jest to niewolą. Jeżeli oddajesz cześć Bogu w duchu i prawdzie, modlisz się i nie potrzebujesz do tego żadnych rekwizytów, jest to wolność.

3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

To przykazanie jest niewolą dla tych ludzi, którzy nie chcą okazać szacunku imieniu Bożemu i nie ma w nich bojaźni Bożej. Imię Boże często służy jako przecinek w ich wypowiedzi albo zaspokojeniu przyziemnych potrzeb.

4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Dla tych ludzi, którzy nie chcą sobie odpocząć po trudach tygodnia, kochają pieniądze i pracę na okrągło oraz nie uznają Boga za Stwórcę wszystkiego, rzeczywiście jest to niewola. Dla tych, którzy znajdują odpoczynek w Bogu i pragną spędzić z nim czas, uznając autorytet Stwórcy, przykazanie to daje wolność. Często bywa tak, że ludzie chcą przestrzegać soboty jako Pamiątki Stworzenia, ale świat ich zmusza do pracy w ten dzień, pozostaje wtedy prosić Pana, aby dał rozwiązanie w tej kwestii.

5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Nie czcisz ojca i matki, nie chcesz okazywać im szacunku i miłości, obietnica długiego życia cię nie interesuje, jesteś w niewoli. Nie można przecież kochać na siłę, może cię zranili, po co masz im wybaczyć i szanować? Bracia i siostry kochając i wybaczając, okazujesz miłość Chrystusową i uzdrawiasz swą duszę.

6. Nie będziesz zabijał.

Dla tych, którzy lubią zabijać, jest to niewola.

7. Nie będziesz cudzołożył.

Lubisz cudzołożyć, przykazanie to jest niewolą.

8. Nie będziesz kradł.

Jeżeli lubisz okradać bliźniego, jest to niewola.

9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Lubisz kłamać, nienawidzisz bliźniego, jest to niewola. Przecież chcesz zniszczyć i upokorzyć bliźniego.

10 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Znowu niewola, wynika, że pragnieniem chrześcijan jest; zazdrościć bliźniemu tego, co posiada, czyli: domu, samochodu, żony, pieniędzy i wszystkiego, co ma.

Jeżeli przykazania Boże są dla ciebie niewolą, wniosek jest tylko jeden; LUBISZ GRZECH. W tych bowiem przykazaniach odzwierciedlona jest miłość do Boga i bliźniego, czyli cała nauka Chrystusowa. Jeżeli jesteś w Chrystusie, łaska Boża uzdalnia cię, abyś w nich trwał i je przestrzegał, jako nowe stworzenie z sercem mięsistym pełnym miłości i w nowym duchu. Przykazania te nie są ciężkie. Zadaniem przykazań-praw Bożych jest uświadomić o grzechu, a grzech jest przecież przestępstwem Prawa Bożego. Zbawienie jest tylko z łaski. Prawo nie może cię zbawić, ale to nie oznacza, że prawa już nie ma, Jeżeli tak by było, to niepotrzebna jest już łaska, możesz grzeszyć i nie musisz przepraszać Boga. Prawda jest jednak taka, że ciągle potrzebujemy łaski, nie chcemy grzeszyć, nienawidzimy grzech, ale to nie znaczy, że nie upadamy i nie potrzebujemy Zbawiciela. Nasze uświęcenie będzie trwało do końca życia.

Wiemy przecież, że Prawo jest dobre,
jeśli je ktoś stosuje zgodnie z duchem Prawa.
Wiadomo, że Prawo nie występuje
przeciwko człowiekowi sprawiedliwemu,
ale przeciw łamiącemu Prawo i niesfornym,
bezbożnym i grzesznikom, świętokradcom
i bluźniercom, ojcobójcom i matkobójcom,
przeciw mordercom,
rozpustnym zboczeńcom, handlującym
ludźmi, kłamcom, krzywoprzysięzcom
i w ogóle przeciw temu wszystkiemu,
co sprzeciwia się zdrowej nauce.
Zawiera ją dobra nowina, głosząca
chwałę błogosławionego Boga. Mnie ją powierzono.

1 List do Tymoteusza 8 -11

Biblia Poznańska

Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą PRZYKAZAŃ Boga i WIARY Jezusa.

Apokalipsa Św. Jana 14:12

Biblia Tysiąclecia.

 

autor: Robert z Kielc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *