Coraz częściej sprowadza się Jezusa do zwykłego człowieka, tudzież do anioła. Prym w tym wiodą głównie świadkowie Jehowy posługujący się prawdą o NWO, Nowym Porządku świata oraz Żydzi syjonistyczni.

Nie mam na myśli żadnej konkretnej witryny, bo jest ich co najmniej  kilka, a część z nich wygląda na zorganizowaną akcję w duchu antychrysta. Część osób, myślę szczerze wierząca w Boga, jest po prostu zwiedziona. Jest także część niby outseiderów, którą zaliczyłbym do agentury plemienia żmijowego, o którym mówił Pan Jezus.

Według mojej subiektywnej oceny, najbardziej podejrzana grupą są twórcy strony antrynitarianie. Celowo nie podaję całego adresu.

Dlaczego uważam, że jest to szeroko zakrojona akcja?

Głównym powodem, dla którego tak myślę, jest przygotowanie ludzi na nadejście antychrysta. Otóż będzie on zwykłym człowiekiem  z niezwykłymi osiągnięciami, cudami i etc. Będzie on przedmiotem boskiej czci. Będzie on kims takim jak karykaturalna postać Jezusa przedstawiona nam w filmie:

W TVP1 film – Zabić Jezusa

Tekst ten, nie piszę aby doprowadzić do konfrontacji z tymi ludźmi, notabene o  różnych intencjach. Piszę po to, aby moi czytelnicy wiedzieli jakie jest MOJE stanowisko w tej sprawie.

Poniżej przedstawiam argumenty świadczące o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem:

 1. Kto jest słowem? Kto stworzył świat?

 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.”, Jana 1.1

 

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia4,
16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze5.
Wszystko przez Niego i dla Niego5 zostało stworzone.
17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
18 I On jest Głową Ciała – Kościoła6.
On jest Początkiem,

Kolosan 1

“On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.”

Jeśli wszystko w Jezusie ma istnienie, a nie jest on Bogiem, to gdzie jest Bóg? stworzyciel Nieba i Ziemi?

 

Odpowiedź znajdziemy w Jana 1,18

„Boga nikt nigdy nie widział:
Jednorodzony BÓG, który jest na łonie Ojca,
dał nam Go poznać”

Poznaliśmy Boga. Żydzi za czasów Heroda (Judejczycy i Edomici) widzieli samego Boga.

 

2.W  ewangelii Jana 8,  jest napisane imię Boga, użyte w Księdze Wyjścia

Ks Wyjscia 3.13

(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem.

 

 

(24) Powiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach

28. Jezus więc powiedział: – Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. Jana 8

Co to oznacza?

Ano wg Septuaginty: εγω ειμι ο ων (dosł. „Jestem tym, który jest”, „Jestem Istniejącym”, „Ja jestem Będący”).

Rozumiemy to jako ponadczasowego Boga. Był, jest i będzie w przeciwieństwie do ludzi i upadłych aniołów.

Jana 58 to potwierdza

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM

Ja byłem zanim Abraham był. Jestem istniejący od początku.

 

3. Jana 1:57 mówi o jednym Bogu w trzech osobach:

„Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym

 

Oczywiście można podejść do tego kreatywnie i sobie jakoś to inaczej wytłumaczyć, że na podobieństwo ojca ziemskiego jego syn jest podobny do niego. Tak, ale w takim razie kim jest Duch Święty? Nie jest on osoba Boga?

Tak naprawdę wszystko można obalić mając odrobinę wyobraźni i skłonności do grzebania w piśmie. Przypominam, że pewien  odjazdowy bloger doszedł “sam” do tego, że Jezus jest ta samą osobą co szatana i uargumentował to biblijnie……

 

4. W Izajasza 40.3  jest zawarte proroctwo nadejścia Jezusa:

 

(3) Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

Chyba dobrze widzimy co jest napisane “ścieżkę dla BOGA”

 

5. Jana 14.9

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam OJCA, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze MNIE nie poznałeś? Kto MNIE zobaczył, zobaczył także i OJCA. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Jana 14, 9

6. Jana 10

„Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».” Jana 10, 14

Faryzeusze, ludzie przeciwni Bogu, uważani przez Jezusa za dzieci Diabła podważali boskość Jezusa.

 

7. Jana 5

„Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. „ Jana 5, 18

 

 

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,  aby WSZYSCY oddawali cześć Synowi, TAK JAK oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” Jana 5, 22

 

8. Kto jest zbawicielem?

„ Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” Izajasz 43, 11

 

(13) Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;” Tytusa 2

Jasne podkreślenie w Starym i Nowym Testamencie kim jest Zbawiciel. Jest on JEDEN.

 

9. Prawdziwy Bóg.

 

1 Jana 5,20
„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest PRAWDZIWYM BOGIEM i Życiem wiecznym.

10. Bóg i Jezus jest tą sama osobą:

 

“10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
10:28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
10:29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jana 10.

 

11. Bóg mocny w Izajaszu.

„Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Izajasza 9.5

Spotkałem się z innym tłumaczeniem rzekomo w Septuagincie, Kwestia zaufania do tłumacza?

12. Pan mój i Bóg mój

„Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Bogaci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli.” Jana 20.28

13. Jezus jako Bóg w Apokalipsie

„Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Apokalipsa 1.17-18

„A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył.” Apokalipsa 2.8

 

Kim jest Alfa i Omega? Pierwszy i ostatni? o kim mowa jest w 1 i 2 rozdziale apokalipsy?

Ap. 1.1

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,”

14. Jeden jest Pan.

“Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest PANEM WSZYSTKICH” (Dz.ap.10:36).
Dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC od którego wszystko pochodzi dla którego my istniejemy oraz JEDEN PAN, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu my także jesteśmy”(1 Kor.8:6).
“JEDEN jest PAN, jedna wiara, jeden chrzest. JEDEN jest BÓG I OJCIEC wszystkich, który jest ponad wszystkim przez wszystkich i we wszystkich. (Ef.4:5-6)

Nie ma takiego rozróżnienia w Nowym Testamencie, że „Bóg” odnosi się wyłącznie do Boga Ojca, a „Pan” wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Niech wystarczą te wersety biblijne:

«Pan mój i Bóg mój!» (J 20:28)

 

15. Nakaz poselstwa

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.(Mt 28:19 )

Pan Jezus nie mówi: “Idźcie i nauczajcie … udzielając … chrztu w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego”, ale “w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego”

Nie w imię Boga, człowieka i mocy Bożej.

 

16. Proroctwo Izajasza:

 

“Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków.” Izajasza 63.9

Ten wers rozkłada na łopatki Świadków Jehowy. To nie archanioł Michał, ale sam Bóg.

—-

17.

– Zachariasz: „Wyrocznia. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu: (…) Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. WTEDY SPOJRZĄ NA MNIE (!!!!!!), NA TEGO, KTÓREGO PRZEBODLI, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.”

WEDY SPOJRZĄ NA MNIE (!!!!!!!), NA TEGO KTÓREGO PRZEBODLI.
Jeśli te słowa byłby zapowiedzią Pana Jezusa jako tylko Syna Bożego byłoby: Wtedy spojrzą na Niego(…)

 

 

________________

 

Poniżej fragment książki ”Pan mój Bóg mój” Romana Stachowicza. On tak to tłumaczy:

„Łuk.24,39 Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja Jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch
nie ma ciała ani kości jak widzicie, że Ja mam. Z tego tekstu bardzo jasno wynika, że duch nie ma
ciała, ani ziemskiego, ani niebiańskiego, a tym bardziej duchowego. Jedynie duch może ubrać się w
ciało i wtedy być widocznym. Teraz sumując całość wygląda to tak: Duch Święty jest bez początku i
bez końca co znaczy nieśmiertelny. I na samym początku rodzi sobie postać, aby w głowie tej postaci
zamieszkać. Postać ta z tej racji, że została zrodzona jest synem. I od tego momentu Duch Święty jako
Ojciec zrodzonego ciała wraz z ciałem, które jest Synem tworzą jedną postać Pana Boga
Wszechmogącego. Od tego też momentu nazywa Siebie Logosem (Słowem), gdyż dopiero jako Syn
może wypowiedzieć słowo i jako też Syn zasiada na swym świętym tronie, odtąd na wieki. I tej
postaci nikt nigdy nie widział. Natomiast kiedy stwarza człowieka ubiera swoją myśl w ciało
niebiańskie, w ciało anielskie gdyż aniołowie jako duchy mogą przybierać postać mężczyzny, które to
ciało nie jest ciałem ziemskim, lecz ciałem, które może się dematerializować. W tym też ciele stwarza
wszechświat, ziemię i na końcu człowieka, który wyglądem i umysłem jest całkowicie podobny do
swego Stwórcy. Dlatego też kiedykolwiek przychodzi na ziemię nazywa siebie aniołem Pańskim lub
wyciągniętym ramieniem. Gdyż tylko w takim ciele może zbliżyć się do człowieka. Pan Bóg jeden
jest niezależnie od tego w jakie ciało się ubiera. Rzecz ma się tak, jak człowiek może się ubierać w
kombinezon do pracy, jak również może się ubierać w garnitur świąteczny, tak samo Pan nasz i Bóg
nasz może zmieniać ciało jak człowiek ubranie. Umiłowani pierwszy warunek mamy spełniony, bo
przecież to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego, prawdziwego Boga i Pana Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś. I tak dla powołanych jest jasne i wyraźne, że jedynym władcą
wszechświata i jedynym Panem Bogiem Wszechmogącym jest Pan Bóg (Logos). Następnym
warunkiem jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznamy kto to jest Pan Jezus Chrystus to
mamy drogę otwartą do życia wiecznego. ”

Fragment ten przytoczyłem ze strony 14 (ciekawa książka,można poczytać).A tu link:
https://chwalaiuwielbienie.files.wordpress.com/2011/10/pan-mc3b3j-bc3b3g-mc3b3j_ksic485c5bcka1.pdf

 

* Bóg jest wszechmogący, może więc wstąpić w swoje stworzenie (pod postacią człowieka – Jezusa Chrystusa). („Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało pośród nas”).
* Może też umrzeć – przyjmując naturę ludzką, bo ludzka natura może być uśmiercona (jest stworzona-stworzenie, nietrwała), ale wieczna, boska natura Boga jest wieczna.
* Boża miłość jest nieograniczona, a jego sprawiedliwość i miłosierdzie są doskonałe. Dlatego Bóg, który kocha także grzeszników (i zależy mu na wszystkich ludziach) zstąpił na ten świat aby oddać za nich życie (za grzechy grzeszników) i wypełnić swoją doskonałą sprawiedliwość.
Rzymian 5,6-8
„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”
* Bóg tak bardzo kocha swoje stworzenie, że odłożył Swoją chwałę na bok i wstąpił w swoje stworzenie i zapłacił cenę za nasze grzechy

na podstawie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=izwYSDytFsE

Dlaczego więc Jezus Chrystus powiedział “Ojciec jest większy ode mnie”?

Jezus powiedział „(…) bo Ja idę do Ojca” (Jana 14,12), a dalej w wersecie 13: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię”
– Jezus nie powiedział tutaj „o cokolwiek poprosicie w imię moje, OJCIEC to uczyni”, powiedział „JA SAM” to uczynię.
I werset 14: „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” – innymi słowy Jezus powiedział „módlcie się do mnie bezpośrednio, a wtedy ja to uczynię osobiście”. Tutaj Jezus czyni z siebie nie tylko osobę, do której mamy się modlić, co byłoby bluźnierstwem, gdyby był tylko stworzeniem, ale też mówiąc, że jest w stanie usłyszeć wszystkie modlitwy kierowane do niego oraz odpowiedzieć na nie, Jezus przyjmuje przymioty Boga (wynika z tego że Jezus musi być wszechwiedzący, wszechobecny wszechmocny).

Całe omówienie słów „Ojciec jest większy ode mnie”:
https://www.youtube.com/watch?v=GFLYWzS2sqw

 

 

Pozabiblijne dowody.

 

Popatrzmy kim są znani antrantytrynitarianie. Należą do nich nastepujące nurty religijne:

 

 • Arianie. Przykład ich założeń “Pozycja kobiety w środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo w związku małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominowa”
 • Judaizm
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Socynianie. Od twórcy ruchu Socyna. Główne założenia:
  Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji kościelnej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.
 • Badacze Pisma Świętego
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Bracia Polscy
 • Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Epifaniści. Po śmierci C.T. Russella, zalożyciela Strażnicy ( Świadków Jehowy) 31 października 1916 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Strażnica, które odbyło się 6 stycznia 1917 roku powołało Josepha F. Rutherforda na stanowisko drugiego prezesa. Wybór ten nie spotkał się z uznaniem wszystkich członków zarządu. Jednak 5 stycznia 1918 roku na dorocznym walnym zebraniu odbyły się wybory zarządu Towarzystwa Strażnica, na których potwierdzono zwierzchnictwo J.F. Rutherforda nad Towarzystwem. Wieczorem tego samego dnia grupa niezadowolonych działaczy spotkała się na nieformalnym zebraniu w jednym z salonów hotelu Fort Pitt w Pittsburghu. Spotkanie to przeciągnęło się również na dzień kolejny.
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
 • Świadkowie Jehowy
 • Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
 • ARIUSZ
 • IZAAK NEWTON – Mason
 • ERAZM Z ROTERDAMU
 • MICHAŁ SERVET
 • SZYMON BUDNY
 • FAUST SOCYN –W 1580 napisał traktat polemiczny O autorytecie Pisma Św., który podkreślał rolę Biblii jako “słowa bożego”, ale przyznawał, że w logiczny sposób nie można tego udowodnić. Socyn głosił człowieczeństwo Jezusa, który został wybrany przez Boga do realizacji jego celów.
 • JOHN MILTON
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.

 

Czy chcesz to do nich dołączyć?

Newton był Okultystą.

Jak widzimy wiele organizacji odrzucających Jezusa jako Boga powstało na bazie Strażnicy (świadków Jehowy).

Kim była i jest Strażnica wiemy.

Jaki jest cel antytrynitarian?

Na przykładzie wczesnych Adwentystów, którzy  ,,odrzucali trójcę, ale szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa”.

Jeśli wywyższali boskość Jezusa odrzucając Go jako Boga, to automatycznie sprowadzali Jezusa do równego aniołom. To o to tu chodzi.

” Księga Rodzaju 6:1-4 mówi nam: „A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach”.”

 

Tak więc jeśli Jezus zwany także “synem Bożym” jest tym samym co aniołowie według takiej logiki, a więc jest równy Szatanowi -byłemu Lucyferowi. Tylko że Lucyfer nie konkurował z aniołami, ale:

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Iz 14

Chciał być równym Bogu. To dlatego świat szatana chce zdyskredytować osobę Jezusa. Świat generalnie nie neguje Boga. Świat neguje osobę Jezusa. Mamy święty “Bożego narodzenia”

Gdyby Jezus był kimś niższym od Boga, to Szatan nie walczyłby z nim. Szatan walczy z Bogiem – Jezusem Chrystusem.

 

 

Uwaga. Nie będę publikował komentarzy sprowadzających Jezusa do zwykłego człowieka. Takowe uznaję za prowokację i atak na Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W wierze w Boga, nie ma demokracji i sondaży. Przedstawiłem wyżej wersety udowadniające to, co w tytule.

 

 

Jaką linią idę, sami widzicie. Sami też oceńcie w duchu. Jestem zwykłym blogerem, żadnym pastorem. Tak więc to WY, wchodząc na tę stronę, akceptujecie lub nie, treści publikowane na blogu. Jeśli nie są zgodne z Waszym wyobrażeniem Boga, to po prostu bądźcie uczciwi wobec SIEBIE i przestańcie odwiedzać ten blog. Ja nie odwiedzam regularnie żadnych ze stron typu: new age, satanistyczne, Mormonów, lewicowców, itp. Jestem uczciwy wobec siebie.

Mamy wolność myśli, idei.

Mam nadzieję, że tekst ten, nie tylko wyjaśnił moje stanowisko o boskości Jezusa, ale pokazał przeciwnikom, że nie warto ten blog odwiedzać. Gwarantuje Wam, że nie wchodzę na strony sprowadzające Jezusa do zwykłego człowieka. Nawet nie pisuje o tych ludziach.

Bóg zna moje serce.

Tak mnie, jak i innych po owocach poznacie.

 

Dziękuję za konsultacje: przede wszystkim Duchowi Świętemu, Magdzie, Kosik-owej, Dianie, Wojtusiowi, Jackowi

🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *